МОЛ Благоевград / ет. 2

ул. “Тодор Александров“47

Търсене
Close this search box.

Кадастрални и геодезически услуги

Кадастрални и геодезически услуги
Изготвяне на кадастрални карти 1.1

Изготвяне на кадастрални карти

Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на населени места Кадастралната карта и кадастралните регистри документират местоположението, границите, площта, трайното предназначение и начина на трайно

Прочетете повече »
GPS измервания 1.2

GPS измервания

Глобалната позиционираща система – GPS Спътниковата радионавигационна система служи за определяне на положението, скоростта и времето с точност до 1 наносекунда във всяка точка на

Прочетете повече »
Трасиране на сгради и имоти 1.2

Трасиране на сгради и имоти

Границите между имоти са изкуствено създадени и са определени в кадастралната карта, кадастралните планове, подробните устройствени планове, картата на възстановената собственост или в издадени съдебни

Прочетете повече »

Кадастрални и геодезически услуги

 

Какво представлява кадастърът?

Организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър се уреждат от специален закон, наречен Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Същият закон регламентира какво точно следва да съдържат кадастралната карта и кадастралните регистри, от кого се създават и как се поддържат в актуално състояние.

Прочетете повече…

Наличието на кадастрална карта и кадастрални регистри не е самоцелно и ненужно, напротив – чрез тях се създава и съхранява актуална информация относно местоположението, границите, трайното предназначение на територията, начина на трайното ползване на недвижимите имоти. Без кадастралните карти и кадастралните регистри е невъзможно да се поддържа имотен регистър, който се състои от партидите на недвижимите имоти и в него се вписват актовете за признаване или прехвърляне на право на собственост, учредяване, прехвърляне, изменяне или прекратяване на друго вещно право върху недвижимия имот, възбраните и ипотеките върху тях.

В основата на изработването на устройствените планове, предоставянето на услуги за нуждите на държавното управление, данъчното облагане на недвижимите имоти, устройственото планиране и инвестиционното проектиране също стои информацията, съхранявана в кадастралната карта и кадастралните регистри.

Легалната дефиниция на понятието „Кадастър“ е: „Съвкупност от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България …“. Обхваща и данни относно собствеността върху даден недвижим имот, землищните граници, граници на територии с еднакво трайно предназначение, данни за зони на ограничения върху поземлените имоти.

Кадастърът се създава, поддържа и съхранява от Агенцията по геодезия, картография и кадастър – София, която е структура към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Агенцията поддържа в актуално състояние и осигурява основни кадастрални данни, нужни на инвестиционното проектиране, изграждането на различни инфраструктурни обекти, при реализиране на сделки с недвижимите имоти и пр.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват в графичен и писмен вид, като се ползва традиционен носител или магнитен, оптически или друг технически носител и подлежат на съобщаване на заинтересованите лица.

Кадастралната карта носи важна и основна информация и относно държавните граници, административно-териториалните единици, информация относно поземлените имоти с границите и идентификаторите им, сградите, съоръженията на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти в тях с техните идентификатори, наименованията на местности, улици, водни течения и площи и други обекти, точките от геодезическата основа и пр., така че всички съществени данни относно недвижимите имоти могат да се открият при необходимост и да се получат от кадастъра.

Какви са кадастралните и геодезическите услуги, които „Кад проект“ ЕООД, разполагащо с необходимата по закон правоспособност по кадастъра, може да Ви предложи?

  • Изготвяне на комбинирана скица.

По своята същност комбинирана скица, като част от предлаганите от нас кадастрални и геодезически услуги, е скица, в която се отразяват данни от два или повече източника, които могат да бъдат кадастрални планове, регулационни планове, кадастрална карта, специализирана карта, зони на ограничения, както и други карти и планове, които се одобряват по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горски фонд.

Комбинираната скица ще Ви бъде необходима, за да се онагледят настъпили промени на границите на имотите, квадратурата им в един продължителен период от време и ще Ви помогне да установите дали има несъответствие между границите на имота към конкретния момент и границите му по предходни планове, както и каква е действителната му площ. Комбинирана скица ще Ви бъде необходима и при започване на строителство.

  • Изменение в кадастрална карта

Изменението в кадастралната карта е сравнително често ползвана измежду кадастралните и геодезическите услуги, тъй като самото изменение се налага при наличието на непълноти и грешки, които следва да се отстранят, както и във връзка с делба и съединяване на поземлени имоти, сгради или самостоятелни обекти в тях, прилагане на действащ подробен устройствен план и градоустройствен план и изменения по тях, промяна границите на поземлен имот, промяна на предназначението, на начина на трайно ползване и адресите на имотите, промяна на данните за правото на собственост и др. случаи.

При установяване на подобри грешки в кадастралната карта собственикът на имота, сградата, обекта следва да се обърне към правоспособно лице, което да изготви проект за изменение на кадастралната карта.

  • Отразяване на самостоятелни обекти в сграда

Следващият вид кадастрални и геодезически услуги, предлагани от нас, е отразяването на самостоятелен обект в сграда, който може да бъде жилище, апартамент, ателие за творческа дейност, кабинет за творческа дейност, гараж в сграда, за търговска дейност, инфраструктурен обект в сграда, за обслужваща дейност за битови услуги, за обществено хранене, за детско заведение, за здравни и социални услуги, за културна и обществена, учебна дейност, научна и проектантска дейност, офис, склад и т.н., и който обект има самостоятелно функционално предназначение и собствеността му се удостоверява с документ за собственост или друго вещно право.

В този случай правото да поиска отразяването на самостоятелния обект принадлежи на собственика, като за целта се изготвя проект за изменение на кадастралната карта.

  • Удостоверение по чл. 54, ал. 3 ЗКИР

За да бъде издадено удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър следва да се извърши заснемане на сградата, на прилежащите й външни връзки (ВиК, газоснабдяване, електроснабдяване и др.), както и нанасяне в кадастралния план на населеното място. За да се издаде разрешение за ползване на сградата или друг строеж, собственикът задължително следва да нанесе сградата по чл. 54а, ал. 3 ЗКИР и да получи съответния документ. Удостоверението е задължителна част от изискуемите документи за въвеждане на обекта в експлоатация.

Изготвянето на необходимия проект за нанасяне на съответната сграда в АГКК е в ресора на лицензирана за извършване на кадастрални и геодезически услуги фирма, каквато е „Кад проект“ ЕООД.

Обектите, които подлежат на нанасяне в кадастъра са:

– надземни сгради;

– подземни сгради;

– самостоятелни обекти в сгради;

– самостоятелни обекти в съоръжения на техническата инфраструктура.

  • Издаване на скица на имот от АГКК

Скицата на имот се издава от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Скицата удостоверява, че представените в съответните документи данни за граници, идентификатор, кадастрални данни, данни за собственост върху имота са регистрирани в одобрената и актуална кадастрална карта и кадастрални регистри. Ако все още не са одобрени кадастрална карта и кадастрален регистър, скица на имота ще издаде техническата служба по местонахождението на имота. Това удостоверяване може да послужи пред административните органи, пред съдебните органи или лицата с публични функции. Всяко лице може да заяви и получи услугата „издаване на скица на имот“, независимо от обстоятелството дали е собственик на имота, или не.

Правоспособното лице по ЗКИР, което има правото да извършва кадастрални и геодезически услуги, отново ще Ви помогне, осъществявайки дейност по издаване, подписване и подпечатване на кадастралната скица на недвижимия Ви имот, на сграда или схема на самостоятелен обект в нея.

Част от предлаганите от „Кад проект“ ЕООД кадастрални и геодезически услуги са и изготвянето на кадастрална карта, трасиране на сгради и имоти, геодезическо заснемане за проектиране, GPS-измервания, възстановяване на земеделски земи. Не е възможно и не е необходимо предлаганите от нас услуги да бъдат степенувани по важност, защото всяка от тях отговаря на регламентирани със закон изисквания и има свое конкретно приложение или предназначение. Извършването на кадастрални и геодезически услуги е строго надзиравана от съответните държавни органи дейност, изискваща високи професионални качества и не само – голямата отговорност, която се свързва с упражняването й, предполага и наличието на съответните морални качества, с които специалистите на „Кад проект“ ЕООД разполагат.

obekti-po-chlen-img
boniteten-bal-img