МОЛ Благоевград / ет. 2

ул. “Тодор Александров“47

Търсене
Close this search box.

Узаконяване на сгради и съоръжения

Узаконяване на сгради и съоръжения

Узаконяване на сгради

Узаконяване на сгради и съоръжения 1
Узаконяване на сгради – Вижте още!

Фирма „Кад проект” ЕООД притежава капацитета, нужния опит и висококвалифицирани експерти да извършва технически експертизи относно законността на извършеното строителство и да дава становища по възможността за узаконяване на всички видове строежи.

В зависимост от вида на строежа, периода, когато е извършено строителството, и наличието или отсъствието на строителни книжа, незаконните строежи съвсем условно могат да се разделят на няколко вида:

  • Жилищни сгради (къщи, кооперации, въобще всякакви постройки, за които има издадено разрешение за строеж и одобрени проекти и които са изпълнени съгласно одобрения проект, но са построени без последващата строителна документация и не са въведени в експлоатация – в случая, с цел узаконяване на сградата, може да бъде осъществен строителен надзор и изготвяне на всички необходими актове, протоколи и окончателен доклад до ДНСК, РДНСК или общинска администрация за въвеждане на строежа в експлоатация;
  • Жилищни сгради (къщи, кооперации, въобще всякакви постройки) за които има издадено разрешение за строеж и одобрени проекти, но които се различават (може и несъществено) от одобрения проект и които са построени без последващата строителна документация и не са въведени в експлоатация. В случая за узаконяването на сградата е необходимо да се изготвят нови проекти с промените, да се съгласуват отново като екзекутиви и след това да се осъществи строителен надзор и изготвяне на всички необходими актове и протоколи и окончателен доклад до ДНСК, РДНСК или общинска администрация за въвеждане на строежа в експлоатация;
  • Незаконни сгради (най – вече къщи, но и други постройки), за които няма одобрени проекти и издадено разрешение за строеж, но които подлежат на „амнистия за незаконните строежи“ и подлежат на узаконяване – можем да съдействаме за издаване на удостоверение за търпимост на сграда. Може да се извърши с контролно заснемане, доказване на периода на извършване на строителството и подготовка на преписка за входиране на заявление в общинска администрация.
  • Незаконни индустриални сгради (цехове, работилници, сервизи, складове) или селскостопански постройки и линейни обекти (външен водопровод; външен канал; външни ВиК връзки; външни ел. кабели; трафопост; топлопроводи и др.), за които няма никаква или има непълна строителна документация. Това е често срещан проблем при приватизацията или реституцията на промишлените обекти – често документацията, с която са раздържавени, е непълна или изобщо не е налична. В подобен случай можем да съберем, сортираме и изготвим нужната проектна документация, за да се осъществи строителен надзор и да се изготвят всички необходими актове, протоколи и окончателен доклад до ДНСК, РДНСК или общинска администрация за въвеждане на строежа в експлоатация.
  • Всякакви други обекти – за подробна информация се свържете с нас чрез контактната ни форма или посочените телефони.

Узаконяване на незаконни сгради

Процесът на узаконяване на един незаконен строеж преминава през няколко основни етапа и екипът на „Кад проект“ ЕООД може да участва в целия процес (за повече информация се свържете с нас чрез контактната ни форма или посочените телефони):

  1. Особено голямо значение има периодът, в който е извършено незаконното строителство. С изменение на ЗУТ – §127. (1) в сила от 26.11.2012 г., се удължи срокът на актове за узаконяване на сгради (всички) от 1987 г. на 31.03.2001 г. Това по същество представлява амнистия за незаконните строежи – узаконяване на незаконни сгради, построени до 31.03.2001 г. при определени условия.
  2. Втората стъпка е оценка дали са спазени изискванията на градоустройството: най-честите проблеми са свързани с намалените отстояния от съседите, прекалено голямата височина на сградата, прекалено плътното застрояване и др. Тук е и първото ни задължение като консултант – да установим може ли да се извърши узаконяване на сградата, или не, и ако може, то да поемем ангажимента да извършим необходимите стъпки за узаконяване на обекта.
  3. Трябва да се провери дали имотът, в който се намира сградата, е в регулация, или не. В част от случаите, дори имотът да не е в регулация, е възможно да се осъществи узаконяване на сградата, но тук е необходимо да се направят сериозни проучвания на възможността за узаконяване на имота и вкарването на имота в регулация.

Към настоящия момент единствено възможно е издаването на удостоверение за търпимост на сграда, като препоръчваме на нашите клиенти да бързат с процедурата поради реалната възможност тази практика да бъде прекратена в близко бъдеще. Що се отнася до самото узаконяване, доскоро имаше два различни подхода за узаконяване на незаконните строежи, като се преценява кой е по-подходящ за всеки конкретен обект.

Удостоверение за търпимост на сграда

Извършва се контролно заснемане, доказва се периодът на извършване на строителството, подготвя се преписката и се подава в Общината, а ние се ангажираме с издаването на удостоверение за търпимост. Търпимостта е регламентирана в § 127. (1) на ПЗР на ЗИДЗУТ.

ПЗР на ЗИДЗУТ § 127. (1) Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.

Сграда с удостоверение за търпимост не подлежи на глоби и не може да бъде премахната, може да бъде прехвърляна, продавана и въобще може да фигурира в нотариални актове, но не може да се пристроява и надстроява. Предимствата на удостоверението за търпимост пред акта за узаконяване е, че при удостоверението не се налага глоба, която при акта за узаконяване е до 10 000 лв. и по-важното е, че при отказ за издаване на удостоверение за търпимост няма последствия за собственика, докато при отказ за издаване на акт за узаконяване се издава предписание за премахване на сградата.

Акт за узаконяване на сграда

Процедурата включва глоба, доказва се периодът на извършване на строителството и се изготвя проект „Заснемане за узаконяване“, който се внася в Общината за съгласуване и издаване на акт за узаконяване на сградата и разрешение за ползване. Алинея 2 на § 127 от ПЗР на ЗИДЗУТ предвижда и възможност за узаконяване на сгради, строени до 25.07.2003 г.

ПЗР на ЗИДЗУТ § 127. (2) Строежи по § 184 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 65 от 2003 г.), незаявени за узаконяване до влизането в сила на този закон, могат да бъдат узаконени по искане на собственика, ако са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон.

ПЗР на ЗИДЗУТ § 184. (1) Строежи, извършени незаконно до влизане в сила на този закон, могат да бъдат узаконени по искане на собственика, ако са допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби.

Важно е да се отбележи, че срокът за процедурата с Акт за узаконяване изтече и вече не е възможно да бъде извършвана.

Узаконяване на сгради

Узаконяване на незаконни сгради

Удостоверение за търпимост на сграда

Акт за узаконяване на сграда

obekti-po-chlen-img
boniteten-bal-img