МОЛ Благоевград / ет. 2

ул. “Тодор Александров“47

Търсене
Close this search box.

Цялостно проектиране на сгради

Цялостно проектиране на сгради

Проектиране на сгради

Цялостно проектиране на сгради 1
Цялостно проектиране на сгради – Вижте повече!

Какво представляват законите и разпоредбите за проектирането на сградите и за кого са приложими?

Те са набор от правила, които трябва да се спазват при проектирането на сградите и тяхното изграждане, с цел осигуряване на обществената безопасност и здраве и като гаранция, че самото проектиране на сградите и тяхното построяване ще бъдат извършени според най-високите стандарти за качество, практичност и издръжливост.

Инвестиционното проектиране се извършва в съответствие с издадена виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ. Инвеститорът определя и възлага фазите на проектиране на сградата и частите на самия проект, в зависимост от вида на инвестиционния проект. При възлагане на частите на проекта и тяхното изготвяне, трябва да се спазват изискванията за задължителен минимален обхват по чл. 144, ал. 1, т. 3 от ЗУТ.

Проектиране на сградата до предаването й на възложителя

Необходими стъпки:

 • Изготвяне на идеен проект по част „Архитектура“, включващ в себе си начин на застрояване, улична и алейна мрежа, паркинги, озеленяване, разпределения на всички нива, характерни разрези, фасади;
 • Технически проект – в обем и съдържание съгласно Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, разработен за избрания от възложителя вариант, съдържащ следните части:

Част Архитектура:

 • Работни проекти с детайли и спецификации;
 • 3D визуализация и цветен албум.

Част Конструктивна:

 • Работни проекти с детайли и спецификации;
 • Статически изчисления.

Част Геодезия:

 • Вертикална планировка или трасировъчен карнет.

Част Електро:

 • Работен проект – силнотокова вътрешна инсталация;
 • Работен проект – слаботокови вътрешни инсталации за телефони, интернет, TV;
 • Количествени сметки.

Част ВиК:

 • Работен проект – вътрешни инсталации;
 • Количествени сметки.

Част ОВК:

 • Работен проект за отопление, вентилация;
 • Топлотехническа обосновка;
 • Технология на кухня за заведение за хранене;
 • Количествени сметки.

Проект за безопасност и здраве (ПБЗ);
Част Енергийна ефективност (в зависимост от категорията на обекта);
Пожарна безопасност (в зависимост от категорията на обекта);
Количествени сметки към всички специалности.

Преди започване изготвянето на проектната документация се подписва договор между възложител и проектант за проектиране на сграда, като възложителят трябва да притежава и представи следните документи:

 • Скица заедно с виза за проектиране или извадка от действащ подробен устройствен план (ПУП) (в цифров вид) с фиксирани градоустройствени показатели (издава се от главния архитект на съответната община и срокът и на валидност е 6 месеца). Срокът за издаване на виза за проектиране е 14 дни;
 • Предоставяне на задание за проектиране;
 • Геодезическо заснемане (в цифров вид) – координатен регистър за парцела, цифров модел на терена и осови точки на съседни улици;
 • Предварителен договор за присъединяване към електрическата мрежа – сключва се с местното електроразпределително дружество – заявяват се мощностите, необходими за обекта. За еднофамилна къща е необходима мощност 15 K Срокът за издаване е 30 дни;
 • Изходни данни за проектиране от „ВиК” ЕООД с посочени точки за присъединяване и дебит на съществуващ водопровод. Срокът за издаване е 30 дни.
 • Инженерно-геоложки доклад (не е задължителен).

Към изготвянето на документацията по фаза „Технически проект“ се преминава след одобряване от страна на възложителя на проекта по част „Архитектура“ и предоставяне на изходни данни от електроразпределителното или ВиК дружество.

Инвестиционните проекти съдържат цялата необходима информация за извършване на строително-монтажните работи, а точното им изпълнение ще гарантира реализирането на целта на инвеститора.

След изготвянето на инвестиционните проекти:

 • Входират се в общинска администрация за издаване на разрешение за строеж;
 • Разработват се проекти за финансиране и кредитиране на сградата;
 • Изпълняват се строително-монтажните работи.

Защо трябва да се спазват изискуемите по закон правила, когато става въпрос за проектиране на сграда?

Проектирането на сградата е от съществено значение за създаването на безопасна и комфортна среда за собствениците или ползвателите й. От изключителна важност е спазването на регламентираните в закона изисквания при проектирането на сградите, тъй като това има пряко отношение към здравината на конструкцията, което пък от своя страна е непосредствено свързано с безопасната експлоатация на обекта.

Проектиране на сгради

Проектиране на сградата до предаването й на възложителя

Защо трябва да се спазват изискуемите по закон правила, когато става въпрос за проектиране на сграда?

obekti-po-chlen-img
boniteten-bal-img