МОЛ Благоевград / ет. 2

ул. “Тодор Александров“47

Търсене
Close this search box.

КАЛКУЛАТОР ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТАКСАТА ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

КАЛКУЛАТОР ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТАКСАТА ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Калкулатор за изчисляване на дължимата еднократната такса към МЗХ относно промяна на начина на трайно ползване на земеделска земя.

Получената такса е ориентировъчна и сайтът не носи отговорност при несъответствия между посочената такса в решението на КЗЗ към МЗХ и настоящата сума!

Площ на имота ( в квадратни метра) *
Пример: При земя от 5,6 дка. въведете 5600 / 1дка =1000 m2 /
Бонитетен бал *

Бонитетния бал може да бъде намерен в акта за категоризация на имота или на скицата от СГКК (таблица - Бонитетен бал) Пример: ако земята е 5-та категория бонитетният бал е между 51-60. Ако нямате наличен акт за категоризация на имота или скица от СГКК, въведете максималният коефициент за конкретната категория

Коефициент за площ *
Пример: Ако земята е с площ от 2,5 дка изберете от падащото меню /от 1 до 5 дка /
Коефициентът за категорията на населеното място *

Пример: Промяна предназначението на земя за „жилищно застрояване“, която е разположена в землището на населено място от 5-та категория. В поместената таблица „жилищно застрояване“ попада в чл. 6 от тарифата за таксите на МЗХ. Следователно от менюто избирате  /Обекти по чл. 6 за 4-та и 5-та категория/

Коефициент за поливност *
От менюто изберете „При поливни условия“ или „При не поливни условия“ в зависимост от това дали имота е поливен
Такса общо:
0.00
лв.
Посочената еднократна такса за промяна предназначението на земеделска земя се заплащана по сметка към Министерство на земеделието и храните и в нея не са включени различните проектантски хонорари и други дължими такси към държавни, общински институции и експлоатационни дружества.
Пояснения при използване на калкулатора:

ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 6 ОТ ППЗООЗ

 1. търговски обекти;
 2. производствени обекти;
 3. складови обекти;
 4. административни обекти;
 5. курортни обекти;
 6. туристически и спортни обекти;
 7. жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.

ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 8 ОТ ППЗООЗ

 1. обекти – публична държавна и публична общинска собственост;
 2. здравни обекти;
 3. обекти на науката, образованието и културата;
 4. обекти на енергетиката и транспорта;
 5. обекти със социално предназначение;
 6. обекти за опазване и възстановяване на околната среда;
 7. обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;
 8. обекти на отбраната и националната сигурност;
 9. обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;
 10. хидромелиоративна инфраструктура;
 11. игрални полета на игрища за голф.

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН БОНИТЕТЕН БАЛ В ЗАВИСИМОСТ ОТ КАТЕГОРИЯТА НА ЗЕМЯТА

 • Първа категория – над 90
 • Втора категория – 81-90
 • Трета категория – 71-80
 • Четвърта категория – 61-70
 • Пета категория – 51-60
 • Шеста категория – 41-50
 • Седма категория – 31-40
 • Осма категория – 21-30
 • Девета категория – 11-20
 • Десета категория – 0-10
obekti-po-chlen-img
boniteten-bal-img