МОЛ Благоевград / ет. 2

ул. “Тодор Александров“47

Търсене
Close this search box.

Вертикално планиране

Вертикално планиране 1

При проектиране и строителство на нови сгради и съоръжения е необходимо изготвяне на проект за вертикално планиране за имота. Вертикалната планировка решава проблемите с отводняването на терена, осигурява  нормалното функциониране и обслужване на сградите и съоръженията, осигурява достъп до сградите за пешеходци, транспортни средства и хора в неравностойно положение. С помощта на геодезическото заснемане на терен и изготвяне на вертикална планировка за имота се извършва моделиране на цялото пространство за най-функционалното му използване и  осигуряване на естетична среда.

С вертикалната планировка се определят наклоните, нужните стълбища, подпорни стени, нивата на площадки, пътеки и подходи нужни за нормалното функциониране на дадена сграда и се залага така наречената кота ±0.00. Дават се теренни коти на всички характерни точки на терена и се планира преодоляването на денивелацията, отводняването на терена и местата на водосборни шахти.

Вертикално планиране се реализира върху кадастрална карта или изготвена геодезична снимка на обекта с посочени височини коти и съществуваща ситуация на терен.

Вертикалната планировка се изготвя в непрекъснато сътрудничество с архитектурен,  конструкторен и ВиК проектанти за да може да отговаря на всички законови изисквания и инвестиционни намерения на възложителя. Проекта за вертикалната планировка е част от инвестиционните проекти изискващи се и необходими за издаване на разрешение за строеж от общинска администрация за изграждане на сгради и съоръжения.

Осъществяването на залегналите дейности в проекта за вертикална планировка започват още с предварителното почистване на терена, прокарването на различни комуникации /кабели за ток, водопроводи, тръби за поливна система, канализация, газификация и др./ и изграждане на дренажни системи и приключват едва след приключване на всички строително-монтажни дейности в границите на имота.

За цялостното завършване на вертикалната планировка се изготвя и трасировачен план /карнет/ на сградата или съоръжението с който се определя местоположението на конкретния обект в границите на имота, околните сгради а така също и осовата линия и точки по улицата.

Необходими документи:

  • Виза за проектиране
  • Архитектурен проект на обекта
  • Геодезическо заснемане на терена и растителността
  • Нивелетни планове и осови точки по околните улици /при нужда/

Вижте повече информация за план за регулация, или план за застрояване

obekti-po-chlen-img
boniteten-bal-img