МОЛ Благоевград / ет. 2

ул. “Тодор Александров“47

Търсене
Close this search box.

Актуализиране на решение за промяна предназначението което е загубило правното си действие

Актуализиране на решение за промяна предназначението което е загубило правното си действие

Актуализиране на решение за промяна предназначението 1

Процедурата по актуализация на решение за промяна предназначението на имот се налага за издадени решения, които са загубили правната си стойност, поради изтичане на сроковете по чл. 24, ал. 5, т. 2 и 3 а именно:

– в тригодишен срок не е поискано издаване на разрешение за строеж

– в шест годишен срок не е започнало изграждането на обекта с изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, заверен от съответната Общинска администрация.

Собственика на имота за който е извършена процедурата по промяна на предназначението с издадено решение което е загубило правното си действие има право да входира заявление с което да поиска от съответната Областна дирекция „Земеделие” да бъде потвърдено загубилото правна стойност решение. Към заявлението трябва да бъдат приложени – документ за собственост, актуална скица на имота, актуално удостоверение за поливност, актуално удостоверение за характеристики, удостоверение в каква устройствена зона по Общ устройствен план на общината попада имота /ако има одобрен ОУП/, актуално решение или становище от РИОСВ, заповед за одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ с констативен акт към нея и самия одобрен ПУП-ПЗ.

Входираните документи се разглеждат от Комисия по чл. 17 от Закона за опазване на земеделските земи, която приема решение за потвърждаване на решението за промяна предназначение на имота. Изчислява се нова такса за промяна предназначение на имота по чл. 30 от Закона за опазване на земеделските земи като се заплаща само разликата между заплатената вече такса при издаване на загубилото правната си стойност решение. В случай, че новата такса е по-малка от първоначално заплатената то разликата се възстановява на собственика.

Новото решение влиза в сила след заплащане на определената такса /в срок до три месеца/ с което се потвърждава решението за промяна предназначение на имота и то също има срок на валидност:

– 3 годишен срок за поискване на разрешение за строеж, чрез входиране на заявление за издаване на виза за проектиране

Разберете повече за промяна на предназначение, както и какво е парцеларен план

obekti-po-chlen-img
boniteten-bal-img