МОЛ Благоевград / ет. 2

ул. “Тодор Александров“47

Търсене
Close this search box.

Изменения в кадастралната карта

Изменения в кадастралната карта
Изменения в кадастралната карта 1
Изменения в кадастралната карта – Вижте още!

Кадастралната карта е подробна карта на определен район, в която са отразени границите на недвижимите имоти. Всеки имот има свой идентификатор и се съхраняват данни за начина на трайно ползване и трайно предназначение на територията, в която е разположен. В кадастралната карта се съхранява информация за съответните точки от геодезическата основа, записани са наименуванията на улици, квартали, местности, исторически забележителности, ж.п. гари и др., както и номера от административните адреси на поземлените имоти.

Кадастралните карти включват три вида недвижими имоти:

 • Поземлени имоти – част от земната повърхност, включително и трайно покритата с вода, определена с граници съобразно правото на собственост;
 • Сгради, включително изградените в груб строеж, както и съоръжения на техническата инфраструктура, в които има самостоятелен обект;
 • Самостоятелни обекти в сграда или съоръжение на техническата инфраструктура.

Необходимост от кадастрална карта

Защо ни е необходима кадастрална карта?

Кадастралните карти се създават от специалисти по геодезия, картографи и кадастър и се използват при осъществяването на сделки с недвижимите имоти, за да укажат местоположението на имота, обект на покупко-продажба, размяна или упражняване на други вещни права над конкретния имот. Кадастралните карти могат да се използват и за определяне стойността на даден имот за целите на данъчната оценка.

Необходимост от извършване на изменение в кадастралната карта

Извършването на изменение в кадастралната карта е прецизен процес, който като резултат следва да гарантира точността на извършените промени.

Необходимостта от изменение в кадастралните карти и кадастралните регистри, които са вече одобрени, възниква когато те съдържат непълноти и грешки или когато се нанасят допълнителни кадастрални данни.

Грешките или измененията в кадастралните карти, които най-често е необходимо да бъдат  отразявани или отстранявани, са:

 • Промяна на данните за собственост;
 • Промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имот;
 • Делба на поземлени имоти, сгради или самостоятелни обекти в тях;
 • Обединяване на поземлени имоти, сгради или самостоятелни обекти в тях;
 • Отстраняване на допуснати непълноти и грешки;
 • Прилагане на действащи подробни устройствени и градоустройствени планове и на настъпили изменения в тях;
 • Изменение на границите на поземлен имот;
 • Отразяване на изградени, надстроени и пристроени сгради или самостоятелни обекти в тях;
 • Отразяване на премахнати сгради.

В конкретно изброени в ЗКИР случаи Службата по геодезия, картография и кадастър издава скица-проект за недвижим имот, който не е отразен в кадастралната карта и кадастралните регистри, въз основа на проект за изменение в кадастралната карта.

Процедура по изменение в кадастралната карта

При установяване на грешка в кадастралните карти при отразяване на граници на имот или сграда собственикът следва да се обърне към правоспособно лицензирано лице за дейности по кадастър, за изготвяне на проект за изменение в кадастралната карта. Проектът се входира и разглежда в СГКК по местонахождение на имота, за преценка дали отговаря на необходимите изисквания.

Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват по заявление от собственик, друго лице, когато това е предвидено в закон, или въз основа на служебно постъпила информация от ведомство или община – чл. 51, ал. 6, изр. 2 от ЗКИР.

Необходими документи:

 • Документ за собственост (нотариален акт, договор за покупко-продажба, решение на поземлена комисия и др.);
 • Скица на имота.

Геодезическа фирма „Кад проект“ ЕООД е лицензирана по ЗКИР (правоспособно лице по кадастър) и може да извършва геодезическо заснемане на имотните граници на място и да изработи необходимия проект за изменение в кадастралната карта.

В най-кратки срокове може да бъде извършено необходимото геодезическо заснемане и цялостна  техническа работа по изготвяне на проекта, а срокът за отразяване на проекта в кадастралната карта зависи от заявената услуга в администрацията на Службата по геодезия, картография и кадастър.

„Кад проект“ ЕООД борави с най-новите технологии за картографиране и гарантира бързина и качество на проектите, необходими за извършване на изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри.

Необходимост от кадастрална карта

Необходимост от извършване на изменение в кадастралната карта

Процедура по изменение в кадастралната карта

obekti-po-chlen-img
boniteten-bal-img