МОЛ Благоевград / ет. 2

ул. “Тодор Александров“47

Търсене
Close this search box.

Възстановяване на земеделски земи

Възстановяване на земеделски земи

Възстановяване на земеделски земи 1

Възстановяват се правата на собствениците или на техните наследници върху земеделските земи, които са притежавали преди образуването на трудовокооперативни земеделски стопанства или държавни земеделски стопанства и/или отстъпили ги безвъзмездно независимо от това дали са били включени в тях или в други образувани въз основа на тях селскостопански организации. Всички конкретни лица са изброени в чл.10, глава Втора от ЗСПЗЗ. Лицата, пропуснали да подадат заявления в срок, могат да установят с иск на осн. чл.11 от ЗСПЗЗ срещу съответната общинска служба по земеделие само с писмени доказателства правото да възстановят собствеността си върху земеделските земи.

Писмени декларации и/или свидетелски показания не могат да бъдат основание за доказване на правото на собственост. По делото се призовава общината по местонахождението на имота. Въз основа на постановеното решение общинската служба по земеделие определя земите, върху които се възстановява собствеността. Заявлението до съответната общинска служба по земеделие съдържа описание на имота и доказателства за правото на собственост. Когато съдебното решение е представено в общинската служба по земеделие след обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението, че има изготвен проект на плана за земеразделяне, собственикът се обезщетява.

Право на собственост

Правото на собственост се доказва с нотариални актове, делбени протоколи, протоколи на трудовокооперативни земеделски стопанства, емлячни регистри, молби-декларации за членство в трудовокооперативно земеделско стопанство, счетоводни книги за заплащане на рента, протоколи и решения за оземляване, в това число и по Закона за трудовата поземлена собственост от 1946 г. и правилника за неговото приложение и други писмени доказателства.

Ако заявената земя надвишава наличната в землището при образуването на трудовокооперативните земеделски стопанства, държавните земеделски стопанства и други селскостопански организации, министърът на земеделието и продоволствието може да спре земеразделянето за уточняване размера на земята на всеки от заявителите, както и да разпореди на общинската служба по земеделие да отмени постановени решения. В тези случаи подалите неверни заявления и декларации носят и имуществена отговорност за причинените вреди.

Общинската служба по земеделие се произнася с решение за:

– възстановяване на правото на собственост върху земи в съществуващи или възстановими на терена стари реални граници. В решението се описват размерът и категорията на имота, неговото местоположение (граници, съседи) и ограниченията на собствеността с посочване на основанията за това. Към решението се прилага скица на имота. Влязлото в сила решение, придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота. Когато с решението се възстановява правото на собственост върху земеделска земя на починал собственик, решението се издава общо за неговите наследници. Дяловете на наследниците се определят съгласно Закона за наследството, без да се посочват в решението.

– възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи в нови реални граници с план за земеразделяне. В решението се посочват размерът и категориите на земеделските земи и местността на землището, в която са се намирали. Планът за земеразделяне се изработва въз основа на решенията на общинската служба по земеделие след проучване, анкетиране и проектиране. Планът за земеразделяне се разработва след изготвена анкета на не по-малко от половината собственици или техните наследници. Анкетата се провежда по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.

– признаване на правото на собственост при условията на §4 до §4л от ЗСПЗЗ, като се описват размерът и местността, в която са се намирали земеделските земи. Решението на общинската служба по земеделие се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Граждански процесуален кодекс.

Решенията на общинската служба по земеделие могат да се обжалват в 14-дневен срок пред районния съд. Жалбата се подава чрез общинската служба по земеделие, а съдът решава спора по същество.

Делата се разглеждат в населеното място по местонахождението на имота. Срещу решението на районния съд може да се подаде касационна жалба пред административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, която се разглежда от съда в състав от трима съдии. При спор за материално право заинтересуваните лица осъществяват правата си по съдебен ред. В производството пред районния съд са допустими и всички доказателства, предвидени в Граждански процесуален кодекс. Общинската служба по земеделие може да поправи по свой почин или по молба на заинтересуваните лица допуснатите в решението по този член явни фактически грешки.

При открити нарушения

При откриване на нарушения на този закон и правилника за неговото прилагане, на нови обстоятелства, нови писмени доказателства от съществено значение за постановяване на решението общинската служба по земеделие по искане на министъра на земеделието, храните и горите или по искане на заинтересуваните лица се произнася с решение да го измени в срок до 1 година от откриване на новите обстоятелства или от новите писмени доказателства, но не по-късно от 2 години от влизане в сила на плана за земеразделяне или от постановяването на решението на общинската служба по земеделие по чл. 11 от ЗСПЗЗ. Този ред не се прилага, когато за същите земи има влязло в сила съдебно решение. Заинтересуваните лица имат право да поискат от общинската служба по земеделие да промени лицата, в чиято полза или вреда е издадено решението й. Решенията се съобщават и могат да се обжалват по реда на ГПК в 14 дневен срок. Когато решенията са постановени след обнародване в „Държавен вестник“ на обявлението, че е изработен проект на план за земеразделяне, собствениците се обезщетяват …“

Имайте предвид, че когато общинската служба по земеделие установи, че размерът на земеделската земя в границите на землището е намалял, съответно се намалява и подлежащата на възстановяване земя, с изключение на земите, които се възстановяват в съществуващи или възстановими на терена стари реални граници. Съответно се намаляват и земите, чиято собственост подлежи на възстановяване в изпълнение на съдебно решение за признато право на възстановяване на собственост чрез план за земеразделяне.

obekti-po-chlen-img
boniteten-bal-img