МОЛ Благоевград / ет. 2

ул. “Тодор Александров“47

Търсене
Close this search box.

Въвеждане в експлоатация/акт16/

Въвеждане в експлоатация/акт16/

Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от IV-та и V-та категория

Не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177 ЗУТ – Началника на ДНСК /РДНСК/ за строежите от 1, 2 и 3 категория и главния архитект на Общината /Района/ за строежите от 4 и 5 категория.

Категорията на строежа се определя съгласно Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Не се разрешава строежи или части от тях да се ползват не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация.

Нормативна уредба за предоставянето на конкретната административна услуга е чл.177, ал.1 и ал.3 от ЗУТ

При положение че не сте с конкретно специално образование или не сте професионално ангажирани в тази сфера е много вероятно да мислите, че понятията Акт 16, Разрешение за ползване и Удостоверение за въвеждане в експлоатация са взаимозаменяеми или различен изказ да бъде назован един и същи документ.

Съгласно чл. 137 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ строежите в Република България се групират в 6 категории според характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при тяхната експлоатация.

Всички съпътстващите строителството документи на жилищни сгради независимо от категорията в която попадат са идентични до издаването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Акт 15/. След издаването на Акт 15 документите за различните категории се разграничават и строителството в зависимост от това в коя категория попада се подчинява или на разрешителен или на регистриращ режим.

Жилищните сгради от първа до трета категория попадат в разрешителен режим и след Акт 15 за тях се издава Протокол за установяване на годността за ползване на строежа /Акт 16/ и Разрешение за ползване.

Останалите жилищни сгради попадащи от четвърта до шеста категория са само с регистриращ режим и след Акт 15 за тях се издава единствено Удостоверение за регистриране и въвеждане в експлоатация.

Категорията в която попада всяка конкретна сграда е описана в издаденото Разрешение за строеж. При липса на издадено Разрешение за ползване и/или Удостоверение за въвеждане в експлоатация е почти сигурно, че в документацията на сградата съществува определен проблем/и. Проблемите могат да бъдат най-различни – несъответствие между одобрени проекти и реално изпълненото строителство, строителство без предварително одобрен проект и др. Информация за това дали дадена сграда има издадено разрешение за ползване  може да бъде взета от Районната дирекция за национален и строителен контрол или от конкретния продавача на обекта.

Необходими документи за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация:

Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от IV категория:

 • Документ за собственост;
 • Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността към който се прилагат:
 • Разрешение за строеж;
 • Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строеж /при реализиране на ново строителство/;
 • Акт обр. 14 за приемане на конструкцията /при ново строителство/ или конструктивна експертиза при преустройство;
 • Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения /Акт 15/;
 • Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти (декларация за съответствие);
 • Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура /„ЕРМ Запад“ АД, „ВиК“ ЕООД и др./;
 • Отчет за изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци по чл. 11 от ЗУО (при необходимост), с приложени първични счетоводни документи;
 • Технически паспорт;
 • Сертификат за проектни енергийни характеристики (ако е приложимо).

Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от V категория:

 • Документ за собственост
 • Разрешение за строеж;
 • Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строеж /при реализиране на ново строителство/;
 • Акт обр. 14 за приемане на конструкцията /при ново строителство/ или конструктивна експертиза при преустройство;
 • Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ /Акт обр. 15/ или окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ;
 • Документи удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти (декларация за съответствие);
 • Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура /„ЕРМ Запад“ АД, „ВиК“ ЕООД и др./;
 • Отчет по чл. 11 от Закона за управление на отпадъците;
 • Технически паспорт;
 • Сертификат за проектни енергийни характеристики (ако е приложимо).

Прочетете повече за узаконяване на сгради

obekti-po-chlen-img
boniteten-bal-img