МОЛ Благоевград / ет. 2

ул. “Тодор Александров“47

Търсене
Close this search box.

Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР

Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР

Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастър и имотния регистър

Прекратява се издаването на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастър и имотния регистър

Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР 1

На основание §33 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г.), от 22.08.2019 г. влиза в сила изменението на чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, съгласно което:

  1. Органите, които въвеждат строежите в експлоатация, следва да не изискват документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), с който се удостоверява, че данните за строежите обект на кадастъра са предоставени от собственика или възложителя за отразяването им в кадастралната карта и кадастралните регистри. Органите, въвеждащи строежите в експлоатация, ще извършват служебна проверка относно наличието на строежите в кадастралната карта, въз основа на идентификатора на обекта, посочен от възложителя съгласно чл. 177, ал. 1 от ЗУТ. Проверката обхваща само строежите, които са обект на кадастъра.

За нанасянето им в кадастъра, преди въвеждане на строежа в експлоатация, остава в сила задължението за собственика или възложителя да предостави изискуемите данни и документи в АГКК.

За строежите, които създават зони на ограничения, задължението за отразяване в кадастъра е само за зоните на ограничения, което ще се извършва след осигуряване на функционалности на информационната система на кадастъра. До осигуряването им, зоните на ограничения се нанасят в специализираните карти и регистри по чл. 32 от ЗКИР.

  1. Строежите, които не са обект на кадастралната карта и кадастралните регистри, включително и тези, които създават зони на ограничения, се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение, издадено от общинската администрация. Общината издава удостоверителен документ, че собственикът, съответно възложителят, е предоставил данни и документи в необходимия обем за нанасянето им в кадастралните планове. Документът ще се издава от общината до предаване на специализираните карти и регистри на АГКК.

Задължението за АГКК, за предоставяне на удостоверение на основание чл. 177, ал. 1, изречение второ от ЗУТ, а именно: „За строежите по чл. 32, ал. 1, т. 1, букви “б“ и „ж“ от ЗКИР, които създават зони на ограничения, възложителят представя удостоверение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че са нанесени в специализираните карти и регистри по чл. 32 от ЗКИР“, възниква след предаване на специализираните карти и регистри на АГКК, по реда на чл. 32, ал. 5 от ЗКИР.

Геодезическото заснемане за издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР представлява снимка на сградата, прилежащите външни връзки /ВиК, електроснабдяване, топло снабдяване, газоснабдяване, съобщения и др./ и нанасяне в кадастралния план /АГКК/ на населеното място. Съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ не се издава разрешение за ползване на сграда или друг строеж преди собственикът да е нанесъл сградата по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР и да е получил съответния документ.

Фирма „Кад проект” ЕООД е лицензирана за извършване на геодезически дейности по кадастъра и може да изготви необходимия проект за нанасяне на Вашата сградата в АГКК, като за това ще са ни необходими следните документи:

  • Документ за собственост за имота
  • Виза за проектиране
  • Разрешение за строеж
  • Ситуация на трасетата на съответните проводи

Процеса по изготвяне на нужната документация включва извършване на геодезическо заснемане на сградата и съответните проводи, отразяване на координатен регистър, подробни точки и входиране на проекта за нанасяне на сградата в съответната служба по геодезия картография и кадастър.

Разберете повече за изменения в кадастралната карта

obekti-po-chlen-img
boniteten-bal-img