МОЛ Благоевград / ет. 2

ул. “Тодор Александров“47

Търсене
Close this search box.

Трасиране на сгради и имоти

Трасиране на сгради и имоти 1

Границите между имоти са изкуствено създадени и са определени в кадастралната карта, кадастралните планове, подробните устройствени планове, картата на възстановената собственост или в издадени съдебни решения. Тези граници трябва да са ясно дефинирани в съответен административен или юридически акт за да могат да бъдат означени от лицензирана геодезическа фирма върху терена.

За да се определят точните граници на поземлен имот е необходимо да се извърши трасиране, т.е. да се означат върху терена границите на този имот.

Преди самото трасиране на границите на поземления имот, често е необходимо да се направи предварително геодезическо заснемане за вземане под внимание съществуващите на място ситуационни подробности /огради, сгради и др./. След като се извърши предварителната подготовка, се прави и действителното трасиране на поземления имот, в удобно за възложителя време.

Трасирането означава отбелязването върху терена на различни точки, прави, равнини или повърхнини, данни които, са предварително известни. При трасирането положението на точките е определено от даден чертеж, план или цифров модел, които трябва да бъдат приложени върху местността. За трасиране на границите на поземлен имот ни е необходим документ за собственост на имота и актуална негова скица, издадена от съответната служба по геодезия, картография и кадастър или администрация, отговаряща за плановете и картите на територията, в която попада конкретния имот.

Трасирането на даден поземлен имот може да бъде извършено в рамките на няколко работни дни, след предоставяне на необходимите документи. При неговото извършване може да бъде подготвен и предаден и трасировачен протокол с нанесени координатни точки на имота.

Могат да бъдат трасирани:

  • Имотни граници
  • Сгради
  • Конструктивни елементи на сграда
  • Линейни съоръжения /канали, електро проводи и водопроводи и др./
  • Оси
  • Пътни съоръжения

След изменение в Закона за устройство на територията за изграждането на леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0,6 м. от прилежащия терен в границите на поземления имот, не се изисква разрешение за строеж. В конкретния случай след извършено трасиране от наша страна и получаване на трасировачен протокол може да се пристъпи към изграждане на оградата.

При огради или обекти, които не попадат в описаната по-горе хипотеза, можем да изработим необходимите геодезически, инвестиционни проекти и документация, въз основа на която да бъде издадено разрешение за строеж от общинска администрация.

След получаване на разрешение за строеж на ограда или друг обект можем да извършим тяхното трасиране и да подготвим акт образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и акт образец 3 съгласно Наредба 3 за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването от 31 юли 2003г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Вижте всички кадастрални и геодезически услуги

obekti-po-chlen-img
boniteten-bal-img