Въвеждане в експлоатация /акт16/

Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от IV-та и V-та категория

Регистриране и въвеждане на строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.177, ал.1 и ал.3 от ЗУТ 

Необходими документи:

 1. Документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон; документ за собственост; документ за учредяване на право на строеж в чужд имот (заверено копие);
 2. Окончателен доклад (оригинал) на лицето, упражняващо строителен надзор, (не се отнася за обекти от пета категория) придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността;
 3. Разрешение за строеж №............./..............г., или акт за узаконяване №............./.............г. (заверено копие);
 4. Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива (заверено копие);
 5. Заверена заповедна книга (заверено копие);
 6. Констативен акт обр. 3 (заверено копие);
 7. Акт обр. 7 за приемане на СМР по нива и елементи (оригинал);
 8. Акт обр.12 за установяване на СМР подлежащи на закриване (оригинал);
 9. Акт обр. 14 за приемане на конструкцията (оригинал);
 10. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения (оригинал);
 11. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите (заверено копие);
 12. Удостоверение по чл.54а от ЗКИР от Агенция по Геодезия, картография и кадастър за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ (заверено копие);
 13. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 14. Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа;
 15. Служебна бележка от съответния район за изплатени задължения за ползване на общински терен на основание чл.30 от НОАМТЦУТОВ / когато се налага - съгласно ПБЗ/;
 16. Копие от Документ за платена такса № ………………..от дата …………….20……….година (100 лв.); 

Такса на административната услуга:

А. Регистриране на строежи от 4 и 5 категория  700 лв. – ІV-та категория;

/ на основание чл. 177, ал. 1 и 3 от ЗУТ/:  500 лв. – V-та категория; 

Б. Регистриране на реконструкции, преустройства,           

основен ремонт и смяна предназначение на обекти -  550 лв. – ІV-та категория;
 от 4-та и 5-та категория  /на основание чл. 177, - 400 лв. – V-та категория;
ал. 1 и 3 от ЗУТ/ 

Контакти

Нашите инструменти

Офисът на фирмата е оборудван с модерна компютърна техника, принтери, скенери, копири и плотери.  Фирмата разполага със законен софтуер за изпълнение на поръчките, комуникационна техника и служебни автомобили.
„КАД-ПРОЕКТ“ ЕООД е фирма за кадастър доказала се в областта на приложната геодезия, кадастъра и инвестиционното проектиране и вертикална планировка.