GPS измервания

Глобалната позиционираща система /съкр. GPS/ е спътникова навигационна система, позволяваща определянето на (абсолютно) положение в реално време на или до повърхността на Земята с милиметрова точност.

GPS измерванията отразяват процесите на координатни определения с GPS – приемниците. Чрез GPS измерванията се определя местоположението на дадена земна точка, или казано по друг начин, измерват се пространствени координати в определена геоцентрична координатна система.

Услугите, които „КАД-ПРОЕКТ“ ЕООД предлага в областта на GPS измерванията са: 

  • инженерни геодезически измервания (пътища, създаване на цифров модел на релефа, трасиране на площни и линейни обекти);
  • измерване на геодезически мрежи за нуждите на кадастъра; определяне на контролни точки, необходими за изработката на ортофото планове;
  • и обработка на резултатите;
  • създаване на трансформационни параметри за преход от една координатна система към друга и други.

Контакти

Нашите инструменти

Офисът на фирмата е оборудван с модерна компютърна техника, принтери, скенери, копири и плотери.  Фирмата разполага със законен софтуер за изпълнение на поръчките, комуникационна техника и служебни автомобили.
„КАД-ПРОЕКТ“ ЕООД е фирма за кадастър доказала се в областта на приложната геодезия, кадастъра и инвестиционното проектиране и вертикална планировка.