Трасиране на сгради и имоти

За да се определят точните граници на притежаваните от Вас поземлени имоти е необходимо да се извърши трасиране, т.е. да се означат върху терена границите на тези имоти.

Често преди самото трасиране на границите на поземления имот, е необходимо да се направи предварително геодезическо заснемане за вземане под внимание съществуващите на място ситуационни подробности. След като се извърши предварителната подготовка, се прави и действителното трасиране на поземления имот, в удобно за Вас време.

Трасирането означава отбелязването върху терена на различни точки, прави, равнини или повърхнини, данни за които, са предварително известни. При трасирането положението на точките се определено от даден чертеж, план или цифров модел, които трябва да бъдат приложени върху местността. За трасиране на границите на поземлен имот ни е необходима актуална скица на имота, издадена от съответната администрация, отговаряща за плановете и картите на територията, в която попада имотът Ви.

Контакти

Нашите инструменти

Офисът на фирмата е оборудван с модерна компютърна техника, принтери, скенери, копири и плотери.  Фирмата разполага със законен софтуер за изпълнение на поръчките, комуникационна техника и служебни автомобили.
„КАД-ПРОЕКТ“ ЕООД е фирма за кадастър доказала се в областта на приложната геодезия, кадастъра и инвестиционното проектиране и вертикална планировка.