Нанасяне на самостоятелни обекти в сгради

Самостоятелен обект в сграда е етаж или част от етаж в сграда (апартамент, магазин, ателие, гараж и др.) който има самостоятелно функционално предназначение и собствеността върху него се удостоверява с документ за собственост или друго вещно право.
Помещения обслужващи други самостоятелни обекти, като мазета и тавански помещения, както и общите части на сградата, не се отразяват като самостоятелни обекти, освен в случаите, когато са с променено предназначение.

Паркоместата също не се счита за отделен самостоятелен обект. Паркоместа разположени на определен етаж, се отразяват като един самостоятелен обект. Разпоредителни сделки със самостоятелен обект в сграда са възможни само след като е издадена схема на Самостоятелният обект от Службата по кадастър.

Фирма КАД ПРОЕКТ ЕООД изготвя схеми на притежаваните от вас самостоятелни обекти в сгради и ги отразява в кадастралната карта.За изготвянето на схеми на самостоятелни обекти са ни необходими копия от документ за собственост и одобрено разпределение от архитектурен проект.

Контакти

Нашите инструменти

Офисът на фирмата е оборудван с модерна компютърна техника, принтери, скенери, копири и плотери.  Фирмата разполага със законен софтуер за изпълнение на поръчките, комуникационна техника и служебни автомобили.
„КАД-ПРОЕКТ“ ЕООД е фирма за кадастър доказала се в областта на приложната геодезия, кадастъра и инвестиционното проектиране и вертикална планировка.