Изменения в кадастралната карта

Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на населени места.

Кадастралната карта и кадастралните регистри документират местоположението, границите, площта, трайното предназначение и начина на трайно ползване на недвижимите имоти. Кадастралните регистри съдържат информация и за собствениците, за носителите на други вещни права и за актовете, от които те черпят правата си върху недвижимите имоти, както и за точките от геодезическата основа и за идентификаторите на недвижимите имоти и техните промени.

Кадастралната карта и кадастралните регистри служат и за:  създаване и водене на имотния регистър;  изработване на устройствени планове и инвестиционни проекти;  създаване на специализирани карти, регистри и информационни системи. В имотния регистър се вписват актовете, с които се признава или прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, възбраните и ипотеките върху тях, както и други действия, обстоятелства и юридически факти, за които закон предвижда вписване.

Фирма КАД ПРОЕКТ ЕООД има богат опит при създаването на кадастрални карти и кадастрални регистри. При създаването на кадстралната карта първо се разкрива и ако е необходимо създава нова Геодезическа мрежа с местно предназначение /ГММП/.

Следващия етап е стабилизирането, реперирането, измерването и изравнението на точки от Работната геодезическа основа /РГО/. Кадастралната карта се съставя по два основни метода  пълно заснемане или оцифряване на действащия кадастрален план и попълването му. Най-често се оцифрява и оценява годността на съществуващия кадастрален план и след това, ако е годен той се попълва, а в противен случай се прилага пълно заснемане. Заснемането обикновено се извършва по полярен метод с тотална снация. Пълното заснемане е най-точния и добър начин за съставяне на кадастралната карта. След като е изготвен цифровия модел имотите се генерират и се преминава към въвеждането на собствениците на поземлените имоти. Данните за собствеността се предоставя от общините, а където има неясноти се прибягва и до анкетиране на собствениците и въвеждането на документите им за собственост.

При създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри се спазват следните закона и наредби:

  • Закон за кадастъра и имотния регистър;
  • Наредба N 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;
  • Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение и др.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се приемат от Агинция по геодезия, картография и кадастър по реда на Наредба N 19 за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри. Данните се предоставят във формат за обмен на кадстрални данни.

Контакти

Нашите инструменти

Офисът на фирмата е оборудван с модерна компютърна техника, принтери, скенери, копири и плотери.  Фирмата разполага със законен софтуер за изпълнение на поръчките, комуникационна техника и служебни автомобили.
„КАД-ПРОЕКТ“ ЕООД е фирма за кадастър доказала се в областта на приложната геодезия, кадастъра и инвестиционното проектиране и вертикална планировка.