ПУП- Парцеларни планове

Парцеларен план се налага при проектиране на линейни обекти  канализации, водорповоди, електропроводи, слаботокови мрежи, газопроводи, топлопроводи и други линейни проводи и съоръжения.

Необходимостта от учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот може да възникне в различни житейски случаи. Това право е известно още като сервитут.

Нерядко се налага собственик на поземлен имот да дава право за преминаване през него.

Сервитут се учредява за прокарване на водопровод, за инсталиране на нови подземни или въздушни електропроводи, за реализиране на едни или други строителни, монтажни или проектни дейности. Нормативната уредба на преминаването през чужд поземлен имот е в Закона за устройство на територията (ЗУТ). С парцеларния план се показват тежестите които се налагат върху имотите и частта от имота върху която се налага ограничението.

При изработването на парцеларния план се спазват изискванията за ширина на сервитути според изискванията за различните проводи, примерно за електропроводите се спазва Наредба 616 от 09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти, за водопроводите Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони към ЗУТ, Закон за водите и др. нормативни актове.

Контакти

Нашите инструменти

Офисът на фирмата е оборудван с модерна компютърна техника, принтери, скенери, копири и плотери.  Фирмата разполага със законен софтуер за изпълнение на поръчките, комуникационна техника и служебни автомобили.
„КАД-ПРОЕКТ“ ЕООД е фирма за кадастър доказала се в областта на приложната геодезия, кадастъра и инвестиционното проектиране и вертикална планировка.