МОЛ Благоевград / ет. 2

ул. “Тодор Александров“47

Търсене
Close this search box.

Технически паспорт на сграда

Технически паспорт на сграда

Технически паспорт на сграда 1

Технически паспорт e документ, който включва техническите характеристики на дадена сграда, инструкции за експлоатацията й, извършени ремонти и всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на сградата в експлоатация.

Основни строежи, които се нуждаят от технически паспорт:

 • Новостроящи се сгради от първа до пета категория – по време на строителството
 • Построени сгради от първа до пета категория – обследване на строежа
 • Търговски обекти /магазини, заведения, салони за красота, лекарски и стоматологични практики, детски градини, офиси и др./ – по време на строителството или при обследване на строеж
 • Индустриални обекти /цехове, работилници, сервизи, складове/ – по време на строителството или чрез обследване на строеж
 • Линейни обекти /външни ВиК връзки; външни ел. кабели; трафопост; топлопроводи и др./ – по време на строителството или чрез обследване на строеж

Редът за изготвяне и регистриране на техническите паспорти на строежите се урежда с Наредба № 5 на МРРБ. Документа не се изготвя за сгради – допълващо застрояване, незаконни или които нямат градоустройствен статут.

Техническият паспорт съдържа данни за строежа, за основните му характеристики, мерките за поддържане, срокове за извършване на ремонти, както указания и инструкции за безопасна експлоатация. Техническият паспорт се изготвя от консултант за строежите от първа до четвърта категория или от технически ръководител за строежите от пета категория. За съществуващите сгради техническият паспорт се съставя след направено обстойно обследване на сградата.

Собствениците на сградата за тяхна сметка възлагат на консултантски фирми със специалисти с придобита пълна проектантска правоспособност да извършат необходимото обследване и да съставят техническия паспорт на сградата. Обследването се прави въз основа на одобрени инвестиционни проекти, а ако сградата няма такива /за много от старите сгради не се пазят проекти/, се прави цялостно заснемане за нов комплект от проекти, за да се докаже експлоатационната годност на старите сгради.

Техническите паспорти на сградите и съоръженията се съставят в две екземпляра – един за собственика и един за общинска администрация по местонахождение на сградата. Общината създава и поддържа регистър на техническите паспорти, където се съхраняват техните оригинали на хартиен и електронен носител. Заверено копие от изготвения паспорт се предоставя и на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Необходими документи за съставяне на Технически паспорт на съществуваща сграда:

 1. Проектна документация на сградата
 2. Разрешение за строеж
 3. Акт обр.15
 4. Удостоверение от СГКК
 5. Разрешение за ползване
 6. Документи за собственост – нотариален акт и актуална скица
 7. Документи за промени след разрешение за ползване
 8. Фактури за последните 3 години за електро потребление, студена и топла вода, ТЕЦ и газоснабдяване.
 9. Сертификати от акредитиран орган за контрол за електроконтролни измервания: импеданс и мълниезащита на сградата.

Краен срок за предоставяне на техническия паспорт по Наредба № 5 на МРРБ:

 1. За сгради първа (жилищни сгради паметник на културата със световно или национално значение), втора /жилищни сгради паметник на културата с местно значение/ и трета /жилищни сгради с високо застрояване – над 5 етажа или над 15 м. на кота корниз, стреха или борд на покрива/ категория – до 31 декември 2015 г.
 2. За сгради четвърта категория /жилищни сгради със средно застрояване – от 3 до 5 етажа или от 10 до 15 м. на кота корниз, стреха или борд на покрива/ – до 31 декември 2017 г.
 3. За сгради пета категория /жилищни сгради с ниско застрояване – до 3 етажа или до 10 м. на кота корниз, стреха или борд на покрива/ – до 31 декември 2019 г.
 4. За съществуващи строежи – държавна, общинска или частна собственост, /смесена държавна и частна собственост или общинска и частна собственост/, се съставят в срок до края 2022 г.

В Закона за управление на етажната собственост е посочено, че мерките и указанията дадени в техническия паспорт са задължителни за собствениците на самостоятелните обекти.

В тримесечен срок от издаването на техническия паспорт, общото събрание на собствениците или на сдружението приема решения за изпълнението на предписаните мерки и указания. С тях се определя и размерът на необходимите средства, разпределението им между собствениците и срокът за събирането им.

В техническия паспорт се отразяват всички промени в характеристиките на строежа, настъпили при надстрояване, пристрояване, възстановяване, обновяване, реконструкция или ремонт.
При неизготвяне на технически паспорт на сградите в регламентираните от закона срокове, кметът на общината е длъжен да разпореди изработването му, за сметка на собствениците на сградата.

Прочетете сеъщ и за узаконяване на сгради

obekti-po-chlen-img
boniteten-bal-img