МОЛ Благоевград / ет. 2

ул. “Тодор Александров“47

Търсене
Close this search box.

ПУП-парцеларни планове

ПУП-парцеларни планове

Подробен устройствен план – Парцеларен план

ПУП-парцеларен план 1
ПУП-парцеларен план – Разберете сега!

Изготвянето на подробен устройствен план – парцеларен план се налага при проектиране на линейни обекти – електропроводи, водопроводи, канализации, слаботокови мрежи, газопроводи, топлопроводи и други линейни проводи и съоръжения на техническата инфраструктура извън урбанизираната територия.

Необходимостта от учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот може да възникне в различни житейски случаи. Това право е известно още като сервитут.

Нерядко се налага собственик на поземлен имот да дава право на преминаване през него за прокарване на различни комуникационни мрежи.

Сервитут се учредява за прокарване на водопровод, за инсталиране на нови подземни или въздушни електропроводи, за реализиране на строителни, монтажни или проектни дейности. Нормативната уредба на преминаването през чужд поземлен имот е залегнала в чл. 67 и следващите от Закона за устройство на територията (ЗУТ). С парцеларния план се показват тежестите, които се налагат върху имотите и частта от имота, върху която се налага ограничението.

В закона е записано, че подземни и надземни общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се проектират и изграждат в общински и държавни поземлени имоти (основно общински и полски пътища). Когато това е невъзможно, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура се изграждат в или преминават през поземлени имоти – собственост на физически и юридически лица – по специален ред, описан в ЗУТ.

В самите имоти, които се намират върху или в близост до подземни комуникационни или други мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, се предвижда такова застрояване, което да не влияе неблагоприятно върху конструкциите на техническата инфраструктура и да не навлиза в сервитутните ивици за експлоатация и ремонт на тази инфраструктура. В случаите в които е невъзможно постигане на целесъобразно застрояване или когато сервитутните ивици заемат повече от 1/3 от площта на урегулирания поземлен имот се изготвя подробен устройствен план и целият имот се предвижда за съответната мрежа, като отчуждаването се извършва за сметка на съответния собственик на мрежата или съоръжението при спазване изискванията на закона.

Документи, съпътстващи подробния устройствен план – парцеларен план

Към подробния устройствен план – парцеларен пран се изготвят и справки (баланси) за засегнатите площи от поземлените имоти:

  • баланс на територията по начин на трайно ползване;
  • баланс на територията по вид собственост;
  • баланс на територията по предназначение;
  • баланс на територията по категория на земята (поливна или неполивна).

Изисквания относно изработването на подробен устройствен план – парцеларен план

При изработването на парцеларния план се спазват изискванията за ширина на сервитути според изискванията за различните проводи. За електропроводите се спазва Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, за водопроводите има издадена Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони към ЗУТ, Закон за водите и др. нормативни актове.

Разрешаването за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план се заявява от заинтересованите лица въз основа на задание по чл. 125 от ЗУТ и се дава след съгласие на общинският съвет по предложение на кмета на общината.

След получаване на решение за допускане изработване на подробен устройствен план – парцеларен план, изготвеният проект се съгласува с Регионална инспекция по опазване на околната среда и води (РИОСВ), ВиК и електроразпределителните дружества. Окомплектованата преписка с приложените становища и окончателни проекти на подробния устройствен план – парцеларен план се входира в деловодството на общинска администрация до одобрение. След разглеждане на преписката, от общински съвет се изготвя решение за одобрение на подробен устройствен план – парцеларен план, а проектът за трасе на мрежи на техническата инфраструктура е необходимо да се обнародва в Държавен вестник и да се обяви на заинтересованите лица на електронния сайт и в сградата на съответната общинска администрация. При липса на възражения по проекта за подробен устройствен план – парцеларен план се съставя констативен акт и той  влиза в сила.

Едва след влизане в сила на проекта за подробен устройствен план – парцеларен план е възможно изготвяне и одобряване  на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж за изграждането на конкретния инфраструктурен обект.

Подробен устройствен план – Парцеларен план

Документи, съпътстващи подробния устройствен план – парцеларен план

Изисквания относно изработването на подробен устройствен план – парцеларен план

obekti-po-chlen-img
boniteten-bal-img