МОЛ Благоевград / ет. 2

ул. “Тодор Александров“47

Търсене
Close this search box.

Оценка на съответствието на проекти

Оценка на съответствието на проекти

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и други услуги свързани с проектирането

Оценка на съответствието на проекти 1Процесът на строителството започва с предпроектно проучване, изготвяне на проектна документация, надзор в проектирането и последващото съгласуване на проектите със съответните контролни органи. Именно тук ние от “Кад Проект” ЕООД можем да подпомогнем нашите клиенти.

Оценката на съответствие на проекта е задължителна за всички строежи от първа до III-та категория и е задължителна предпоставка за издаване на Разрешение за строеж (съгл. чл.142, ал.1, 2, 4 и 5 от ЗУТ). В дирекция строителен надзор работят специалисти по всички специалности, включително пожарна безопасност (ПАБ) и хигиена и опазване на здравето на хората (ХЕИ). Тези специалисти преглеждат входирания проект и с подписите си гарантират че проекта отговаря на нормативните изисквания. Нашите специалисти могат да прегледат изготвения инвестиционен проект и да подготвят Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, като дават своите становища по всички необходими специалности, включително по части пожарна безопасност и хигиена, с което се избягва необходимостта от съгласуване на проектите от ХЕИ и ПАБ. Проверяват се количеството и качеството на представената проектна документация и се подписват и подпечатват проектите с което гарантират че приложения проект отговаря на техническите и нормативни изисквания.

Фирмата може да изготви Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, който да бъде входира в общинска администрация заедно с изготвените инвестиционни проекти по всички отделни изискуеми специалности. На база входирано заявление Главният архитект на общината е задължен да издаде Разрешение за строеж в двуседмичен срок.

За строежите от IV-та и V-та категория оценката за съответствие на проекта от строителен надзор не е задължителна. Възможно е проектът да бъде входиран в съответната общинска администрация и да се изчака свикването на експертен съвет, който да разгледа и одобри внесената проектна документация. Такива експертни съвети се свикват сравнително рядко и при наличие на забележки се налага дадения проект да се коригира и разгледа на няколко последователни експертни съвета. Така съгласуването на проекта и издаването на разрешение за строеж може да отнеме няколко месеца. При представяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти за строежите от IV-та и V-та категория Главния архитект на общината е задължен да одобри проектите и в двуседмичен срок да издаде Разрешение за строеж. Оценката на съответствието спестява на инвеститора много време и нерви, гарантира издаването на Разрешение за строеж и може да ускори започването на на строително-монтажните дейности с месеци.

При извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти  специалистите на „Кад проект“ ЕООД проверяват:

 • законността на заварените строежи в имота;
 • законосъобразността на издадената скица /виза за проектиране/ с указан начин на застрояване, издадена в съответствие с влязъл в сила подробен градоустройствен план;
 • съгласуваността на пред проектни проучвания или идеен проект;
 • спазването на изискванията на действащите нормативни актове за проучване и проектиране и БДС и Еврокодовете, към момента на изработване на проекта;
 • пълнота и структурно съответствие на инженерните и други изчисления съобразно нормативните изисквания, а когато изчисленията са извършени с помощта на софтуерен продукт – пълни входно-изходни данни, както и данни за фирмата изработила лицензирания софтуерен продукт;
 • спазване на изисквания за безопасност на проекта, които включват: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, опазване на околната среда, топлосъхранение и икономия на енергия, безопасност на труда по време на строителството чрез работен проект за изпълнение на строителството;
 • съгласуваността на проекта с всички специализирани контролни органи и експлоатационни предприятия в зависимост от вида на строежа;
 • съгласуваността между отделните части на проекта;
 • проверка на правилно проектиране на инсталации и инженерни системи;
 • проверка на пълнота на проектната документация;
 • проверка на издадените предварителни договори за присъединяване от експлоатационните дружества

При желание от страна на клиента екипът на „Кад проект“ ЕООД може да извърши и следните услуги:

 1. Съгласуване на проектната документация с експлоатационните дружества, като подпомагаме своите клиенти при сключване на договори със съответните експлоатационни дружества:
 • „ЕРМ Запад” АД;
 • „ВиК“ ЕООД;
 • „Софийска вода” АД;
 • „Аресгаз“ ЕАД;
 • „Топлофикация София“ ЕАД;
 • Газоразпределителни дружества;
 1. Съгласуване на проектна документация с контролни органи като подпомагаме нашите клиенти при издаване на указания за проектиране и консултираме целия процес на одобрение на проектите.
 • Общински администрации
 • Областни администрации
 • СГКК /Служба по геодезия картография и кадастър/
 • РЗИ /ХЕИ/
 • РИОСВ /Регионална инспекция по околната среда и водите/
 • Пожарна (РДПБЗН)
 • БАБХ /Българска агенция по Безопасност на храните/
 • Зелени системи
 • Улично осветление

Вижте информация за узаконяване на сгради

obekti-po-chlen-img
boniteten-bal-img